در این بخش، مطالب مربوط به توانمندسازی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه پژوهش چه در قالب پایان نامه یا رساله و چه در قالب یک مقاله علمی ارائه می شود.