امیر مرادی، متولد 1371.

سوابق آموزشی

کارشناسی حسابداری از دانشگاه سیستان و بلوچستان با معدل 19.21 (شاگرد اول و استعداد درخشان)
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه سیستان و بلوچستان با معدل 19.85 (شاگرد اول) و نمره پایان نامه 20
کسب رتبه 12 در آزمون سراسری دکتری سازمان سنجش سال 1397
دانشجوی سال سوم مقطع دکتری روزانه در رشته حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

سوابق پژوهشی

فرصت ها و چالش های کاربرد کلان داده ها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی از منظر مسئولیت پاسخگویی، فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حسابرسی دیوان محاسبات، 1399
بررسی تأثیر انعطاف پذیری سیستم اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت با رویکرد قابلیت های پویا، فصلنامه علمی-پژوهشی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران، 1396
تجزیه و تحلیل کاربردهای کلان داده ها در نظام بودجه ریزی بخش عمومی از منظر مسئولیت پاسخگویی، هفدهمین همایش ملی حسابداری، قم، پردیس فارابی دانشگاه تهران، 1398 (پذیرفته شده برای ارائه شفاهی)
حسابداری مدیریت ارزش آفرین، مفاهیم و کاربردها، ششمین همایش حسابداری مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1397 (پذیرفته شده برای ارائه شفاهی)
داور تخصصی مقالات حوزه سیستم های اطلاعاتی حسابداری، هفدهمین همایش ملی حسابداری، قم، 1398

سوابق تدریس

مدرسنرم افزارهای کاربردی در حسابداریدانشگاه تهران (پردیس فارابی)1399
مدرسزبان تخصصی حسابداریدانشگاه تهران (پردیس فارابی)1399
مدرساصول حسابداریدانشگاه فردوسی مشهد1399
مدرسهوش تجاری(BI) در حسابداری و حسابرسیمرکز آموزش جامعه حسابداران رسمی1399
مدرسکاربرد اکسل در حسابداری و حسابرسیمرکز آموزش جامعه حسابداران رسمی1399
مدرسنرم افزارهای کاربردی در حسابداریدانشگاه خوارزمی1398
دستیار تدریسحسابرسی پیشرفته (مقطع ارشد)دانشگاه شهید بهشتی1398
دستیار تدریسحسابداری صنعتی 3دانشگاه شهید بهشتی1397
دستیار تدریسسیستم های اطلاعاتی حسابداری (مقطع ارشد)دانشگاه سیستان و بلوچستان1394
دستیار تدریساصول حسابداری 1 و 2دانشگاه سیستان و بلوچستان1390-1394
دستیار تدریسحسابداری میانه 1دانشگاه سیستان و بلوچستان1392
دستیار تدریسحسابداری صنعتی 1 و 3دانشگاه سیستان و بلوچستان1392
دستیار تدریسکاربرد رایانه در حسابداریدانشگاه سیستان و بلوچستان1391-1395