توانمندسازی دانشجویان حسابداری در زمینه

آموزش، پژوهش و اشتغال

آموزش

پژوهش

اشتغال

خدمات حرفه‌ای

ارائه خدمات آموزش، مشاوره، و همکاری در طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی با پشتوانه 10 سال مطالعه و تجربه

طراحی، تولید و استقرار سیستم های اطلاعاتی مالی

آموزش، مشاوره و همکاری در خصوص تعیین نیازمندیها، طراحی، تولید و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری و مالی و مشاوره در خصوص ارزیابی و انتخاب راهکارهای نرم افزاری

طراحی و استقرار سیستم‌های هوشمندی کسب‌وکار

آموزش و مشاوره در زمینه طراحی، تولید و استقرار انواع سیستم های هوشمندی کسب‌وکار (BI) متناسب با استراتژی سازمان

طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد سازمان

آموزش، مشاوره و همکاری در زمینه طراحی نظام ارزیابی عملکرد برای سازمانهای انتفاعی و غیرانتفاعی فعال در بخش خصوصی، دولت و بخش عمومی

دوره‌های آموزشی دانشگاهی

دوره های آموزشی در حوزه روش شناسی و روش پژوهش با رویکرد پایان‌نامه و مقاله ویژه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

مسأله شناسی و مسأله یابی پژوهش

آموزش کاربردی و پروژه محور گونه شناسی مسائل پژوهشی در علوم اجتماعی و شیوه های ارزیابی مسائل و راهکارهای عملی برای جستجو و انتخاب مسأله پژوهش

نگارش پیشنهاده پژوهش

آموزش کارگاهی و پروژه محور انواع و اجزای پیشنهاده‌های پژوهش و چگونگی نگارش صحیح آن

تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

آموزش کاربردی و پروژه محور کدگذاری و تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از MAXQDA برای رویکردهای مختلف پژوهش کیفی شامل

گراندد تئوری، پدیدارشناسی، تحلیل محتوا، پژوهش تاریخی، مطالعه موردی

مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS

آموزش کاربردی و پروژه محور مبانی نظری و روشهای عملی استفاده از تکنیک PLS-SEM با رویکرد تئوری سازی در پژوهش های کیفی

دوره‌های آموزشی حرفه ای

دوره های آموزشی برگزار شده یا در حال برگزاری به صورت کارگاههای حضوری در محل سازمان یا به صورت آنلاین

همکاری با دانشگاهها و انجمنهای حرفه ای

 
100+

ساعت برگزاری دوره آموزشی

300+

شرکت کننده در دوره های آموزشی

برنامه نویسی VBA در مایکروسافت اکسل

آموزش کاربرد و پروژه محور زبان VBA ویژه کاربردهای حسابداری و مالی

کاربرد مایکروسافت اکسل در حسابرسی

آموزش کاربردی و پروژه محور قابلیتهای مایکروسافت اکسل ویژه تجزیه و تحلیل های حسابرسی داده های مالی شامل

انواع روشهای مغایرت گیری، روندیابی و نسبت سنجی و غیره

کاربرد مایکروسافت اکسل در حسابداری و گزارشگری مالی

آموزش کاربردی و پروژه محور قابلیت های مایکروسافت اکسل ویژه عملیات حسابداری و گزارشگری شامل

طراحی دفاتر روزنامه و کل، طراحی فرم صدور فاکتور، کاربرد انواع توابع مالی، طراحی انواع نمودارها و گزارشهای پیشرفته و غیره

طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمندی کسب و کار

طراحی سیستم هوشمندی تجاری شامل

ETL – Data Modeling – KPI & Dashboard Design